KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli CEDRiN, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, prowadzona przez CEDRiN Krystian Sroka, Jodłówka – Wałki 152, 33-150 Wola Rzędzińska NIP: 8732739619.
  2. Dane są przetwarzane w celu wystawienia zaświadczenia i wysłania go pocztą elektroniczną lub tradycyjną oraz udokumentowania odbycia szkolenia przez NPDN CEDRiN.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez NPDN CEDRiN stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych osób fizycznych.
  4. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie pracownikom NPDN CEDRiN oraz innym osobom wyłącznie w celu wydania zaświadczenia. Dane osobowe mogą być przekazane innym instytucjom w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu wydania zaświadczenia, oraz przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów administracyjnych i oświatowych.
  6. Osoba wysyłająca zgłoszenie posiada prawo do zmiany, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych po wcześniejszym pisemnym oświadczeniu. Osoba wysyłająca zgłoszenie ma również prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych, zgodnie z zapisami rozporządzenia.
  7. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Każdorazowo podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody lub odmowa jej podania skutkuje brakiem możliwości wydania zaświadczenia ze szkolenia.
  9. Administrator nie prowadzi profilowania osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych, oraz nie udostępnia danych zawartych w formularzu zgłoszeniowych do celów komercyjnych i innych nie związanych z realizacją zadania.