Przedstawiamy Państwu propozycje szkoleń Rad Pedagogicznych dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Oferujemy duży wybór tematów, które nieustannie rozszerzamy o nowe zagadnienia. Tematyka ta została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia pracy w różnych placówkach oświatowych, doświadczenia zdobytego na sali szkoleniowej oraz licznych rozmów z dyrektorami i nauczycielami. Jest zgodna z aktualnymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Konkretne szkolenie zawsze dopasowujemy do potrzeb danej placówki.

Zapraszamy do kontaktu.

Najczęściej wybierane

Z tych tematów najwięcej szkoliliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Były one najczęściej wybierane przez dyrektorów i miały bardzo dobre opinie wśród nauczycieli.

 • Rola nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu prawidłowych relacji: dom-uczeń-szkoła
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej
 • Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi
 • Budowanie relacji i kreatywna praca w zespole nauczycielskim
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 • Trudne dziecko – trudny rodzic? Jak zbudować, a nie zburzyć
 • Pozytywne relacje z rodzicami: komunikacja i partnerstwo
 • Zachowania trudne u dzieci przedszkolnych – jak sobie z nimi radzić?
 • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi urządzeń zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości
 • Edukacja włączająca we współczesnej szkole

 

Bez tytułu (29.7×21 cm)
Rozwój osobisty

Nie ma rozwoju zawodowego bez rozwoju osobistego, dlatego przygotowaliśmy szkolenia wspierające proces dążenia do bycia bardziej świadomym, odpowiedzialnym i refleksyjnym nauczycielem.

 • Budowanie relacji i kreatywna praca w zespole nauczycielskim
 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Motywacja w pracy nauczyciela
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 • Syndrom wypalenia zawodowego – co warto o nim wiedzieć, by skutecznie bronić przed nim siebie i swoich współpracowników
 • Rezyliencja – jak kształtować zdolność do radzenia sobie ze stresem
 • Stres, a poziom dobrostanu nauczyciela
Nauczanie i wychowanie

Szkolenia z tego działu służą podnoszeniu kompetencji nauczycieli, przyczyniają się do wzrostu ich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz wzbogacają warsztat o kreatywne i nowoczesne sposoby pracy pedagogicznej.

 • Rola nauczyciela i wychowawcy w kształtowaniu prawidłowych relacji: dom-uczeń-szkoła
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrzszkolnej i międzyszkolnej
 • Praca z uczniem przeżywającym trudności psychologiczne
 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, w tym umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 • Jak pomóc uczniowi się uczyć. Rozwijanie procesów myślowych w toku zajęć edukacyjnych
 • Jak zaangażować ucznia – aktywna i skuteczna lekcja
 • Nowatorskie metody pracy aktywizującej dzieci w szkole
 • Jak optymalnie korzystać z dziedzictwa cywilizacyjnego Europy podczas zajęć edukacyjnych
 • Pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów
 • Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego
 • Ocenianie pomagające się uczyć
 • Praktyczne aspekty oceniania kształtującego
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
 • Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów – jak zachęcać i jak wspierać
 • Eko uczeń – budowanie ekologicznej świadomości ucznia
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu klasowemu
 • Motywacja uczniów
 • Stres a pamięć
 • Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi
 • Jak pracować z uczniem o niskich osiągnięciach edukacyjnych
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Edukacja przedszkolna

Wiele naszych szkoleń konstruowanych jest zarówno z myślą o nauczycielach szkół, jak i przedszkoli. W tej zakładce jednak zamieściliśmy propozycje dedykowane nauczycielom przedszkoli i poruszające problematykę bliską przedszkolom.

  • Zabawy sensoryczne w przedszkolu
  • Aktywny przedszkolak – metody pracy w edukacji przedszkolnej
  • Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci przedszkolnych
  • Zachowania trudne u dzieci przedszkolnych – jak sobie z nimi radzić?
  • Różne formy lęku u dzieci w wieku przedszkolnym
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i wsparcie rodziny
  • Diagnoza przedszkolna. Gotowość dziecka do podjęcia nauki
Współpraca z rodzicami

Współdziałanie nauczycieli i wychowawców z rodzicami dzieci jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania szkoły lub przedszkola. Jak sprawić, żeby ta współpraca była efektywna, co robić, kiedy trudno jest znaleźć nić porozumienia, a wzajemne relacje nie należą do najłatwiejszych?

 • Efektywna współpraca z rodzicami
 • Relacje dom – szkoła – uczeń
 • Trudne dziecko – trudny rodzic? Jak zbudować, a nie zburzyć
 • Pozytywne relacje z rodzicami: komunikacja i partnerstwo
 • Między presją a współpracą
 • Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów
 •  
Nowoczesne technologie w edukacji

Nowe technologie to nieodłączny element naszego życia. Z tego względu również szkoły i przedszkola dostosowują się do obecnych standardów i w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych technologii: sprzętu, narzędzi czy metod. Tu również oferujemy szeroki zakres wsparcia.

 • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi urządzeń zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości:
  • Obsługa i funkcje drukarki 3D
  • Obsługa pracowni audio-wideo
  • Robotyka – zasady i sposoby programowania
  • Wykorzystanie robota Photon w edukacji
  • Zasady działania i obsługa maty do kodowania
  • Możliwości aparatów fotograficznych: ustawianie świateł, kompozycja przestrzeni
  • Lego® Education – od czego zacząć, o czym pamiętać
 • Bezpieczne poruszanie się w sieci oraz krytyczna analiza informacji dostępnych w Internecie
 • Zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji
 • Korzystanie z narzędzi informatycznych wspierających proces dzielenia się wiedzą i współpracy
 • Office 365 dla nauczycieli
 • TIK w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
 • Metody i formy nauczania zdalnego
 • Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela przedszkola
 • Dobre praktyki w pracy z dziennikiem elektronicznym Librus/Vulcan

 

Prawo oświatowe i zarządzanie placówką oświatową

Na bieżąco śledzimy nowe akty prawne z zakresu prawa oświatowego, żeby pomóc nauczycielom odnaleźć się w gąszczu przepisów. W naszej ofercie znajdują się również szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów, wspierające ich w zarządzaniu placówką.

 • Zarządzanie oświatą – aktualny stan prawny
 • Dyrektor jako menadżer, przywódca czy lider
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie placówką – wspólna praca, wspólne zadanie
 • Rola dyrektora w ochronie i wzmacnianiu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie emocjami i umiejętność motywowania w pracy dyrektora szkoły
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Ocenianie w szkole, a zapisy prawa
 • Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnością
 • Edukacja włączająca we współczesnej szkole
 • Jak pracować z bliskimi osób uzależnionych – czym jest DDA i DDD
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • Procesowe wspomaganie
 • Awans zawodowy nauczyciela według nowych zasad

 

 •  

Jeżeli są Państwo zainteresowani konkretnym tematem, a nie ma go w naszych propozycjach – również zapraszamy do kontaktu.

Dołożymy wszelkich starań, żeby zaspokoić potrzeby każdej placówki.