Przedstawiamy Państwu propozycje szkoleń Rad Pedagogicznych dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Oferujemy duży wybór tematów, które nieustannie rozszerzamy o nowe zagadnienia. Tematyka ta została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia pracy w różnych placówkach oświatowych, doświadczenia zdobytego na sali szkoleniowej oraz licznych rozmów z dyrektorami i nauczycielami. Jest zgodna z aktualnymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Konkretne szkolenie zawsze dopasowujemy do potrzeb danej placówki.

Zapraszamy do kontaktu.

Najczęściej wybierane

Z tych tematów najwięcej szkoliliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Były one najczęściej wybierane przez dyrektorów i miały bardzo dobre opinie wśród nauczycieli.

 • Nauczyciel, wychowawca i jego zadania we wspomaganiu wychowawczej roli rodziny
 • Budowanie relacji w zespole nauczycieli
 • Zarządzanie placówką – wspólna praca, wspólne zadanie
 • Zabawy sensoryczne dla najmłodszych
 • Praktyczne aspekty oceniania kształtującego
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnością
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
 • Aspekty prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle przepisów prawa i rozporządzeń
Bez tytułu (29.7×21 cm)
Rozwój osobisty

Nie ma rozwoju zawodowego bez rozwoju osobistego, dlatego przygotowaliśmy szkolenia wspierające proces dążenia do bycia bardziej świadomym, odpowiedzialnym i refleksyjnym nauczycielem.

 • Budowanie autorytetu nauczyciela
 • Motywacja w pracy nauczyciela
 • Kreatywna praca zespołowa nauczycieli
 • Relacje w pracy nauczyciela
 • Rezyliencja – jak kształtować zdolność do radzenia sobie ze stresem
 • Stres, a poziom dobrostanu nauczyciela
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli
Nauczanie i wychowanie

Szkolenia z tego działu służą podnoszeniu kompetencji nauczycieli, przyczyniają się do wzrostu ich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz wzbogacają warsztat o kreatywne i nowoczesne sposoby pracy pedagogicznej.

 • Metody aktywizujące w pracy nauczyciela
 • Uczenie się – techniki, sposoby, inspiracje
 • Jak zaangażować ucznia – aktywna i skuteczna lekcja
 • Nowatorskie metody pracy aktywizującej dzieci w szkole
 • Pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów
 • Ocenianie pomagające się uczyć
 • Praktyczne aspekty oceniania kształtującego
 • Eko uczeń – budowanie ekologicznej świadomości ucznia
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w praktyce szkolnej
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu klasowemu
 • Motywacja uczniów
 • Stres a pamięć
 • Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi
 • Różne formy lęku u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Edukacja przedszkolna

Wiele naszych szkoleń konstruowanych jest zarówno z myślą o nauczycielach szkół, jak i przedszkoli. W tej zakładce jednak zamieściliśmy propozycje dedykowane nauczycielom przedszkoli i poruszające problematykę bliską przedszkolom.

 • Zabawy sensoryczne w przedszkolu
 • Aktywny przedszkolak – metody pracy w edukacji przedszkolnej
 • Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci przedszkolnych
 • Zachowania trudne u dzieci przedszkolnych – jak sobie z nimi radzić?
 • Różne formy lęku u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Diagnoza przedszkolna. Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole
Współpraca z rodzicami

Współdziałanie nauczycieli i wychowawców z rodzicami dzieci jest bardzo istotnym aspektem funkcjonowania szkoły lub przedszkola. Jak sprawić, żeby ta współpraca była efektywna, co robić, kiedy trudno jest znaleźć nić porozumienia, a wzajemne relacje nie należą do najłatwiejszych?

 • Efektywna współpraca z rodzicami
 • Relacje dom – szkoła – uczeń
 • Trudne dziecko – trudny rodzic? Jak zbudować, a nie zburzyć
 • Pozytywne relacje z rodzicami: komunikacja i partnerstwo
 • Między presją a współpracą
 • Budowanie efektywnej komunikacji z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Nowoczesne technologie w edukacji

Nowe technologie to nieodłączny element naszego życia. Z tego względu również szkoły i przedszkola dostosowują się do obecnych standardów i w coraz większym stopniu korzystają z nowoczesnych technologii: sprzętu, narzędzi czy metod. Tu również oferujemy szeroki zakres wsparcia.

 • Szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi urządzeń zakupionych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości:
  • Obsługa i funkcje drukarki 3D
  • Obsługa pracowni audio-wideo
  • Robotyka – zasady i sposoby programowania
  • Zasady działania i obsługa maty do kodowania
  • Możliwości aparatów fotograficznych: ustawianie świateł, kompozycja przestrzeni
  • Lego® Education – od czego zacząć, o czym pamiętać
 • Office 365 dla nauczycieli
 • TIK w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym
 • Metody i formy nauczania zdalnego
 • Nowoczesne technologie w edukacji wczesnoszkolnej
 • Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela przedszkola
 • Dobre praktyki w pracy z dziennikiem elektronicznym Librus/Vulcan
Prawo oświatowe i zarządzanie placówką oświatową

Na bieżąco śledzimy nowe akty prawne z zakresu prawa oświatowego, żeby pomóc nauczycielom odnaleźć się w gąszczu przepisów. W naszej ofercie znajdują się również szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów, wspierające ich w zarządzaniu placówką.

 • Współpraca dyrektora z samorządem
 • Zarządzanie oświatą – aktualny stan prawny
 • Dyrektor jako menadżer, przywódca czy lider
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie placówką – wspólna praca, wspólne zadanie
 • Skuteczny lider – metody komunikacji, perswazji, negocjacji
 • Jak przygotować się do konkursu na dyrektora – przepisy prawa przygotowanie dokumentów, prezentacja
 • Zarządzanie emocjami i umiejętność motywowania w pracy dyrektora szkoły
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela
 • Ocenianie w szkole, a zapisy prawa
 • Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnością
 • Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
 • Procesowe wspomaganie
 • Awans zawodowy nauczyciela według nowych zasad
 • Wprowadzanie edukacji włączającej w placówce oświatowej

Jeżeli są Państwo zainteresowani konkretnym tematem, a nie ma go w naszych propozycjach, zapraszamy do kontaktu
– dopasujemy szkolenie do Państwa potrzeb